ZVONEK – volné o.s.

Toto je název našeho občanského sdružení, které sdružuje občany městské části Dolní Žukov za účelem uspokojování jejich kulturních, uměleckých, společenských, tělovýchovných a osvětových zájmů v Kulturním a společenském centru "Škola", při Městské knihovně v Českém Těšíně – Dolním Žukově. 2.listopadu 2007 byl "Zvonek" zapsán do registru občanský sdružení u MVCR.

Jsme dobrovolnou, neziskovou, apolitickou a nezávislou organizací, sdružující na principu společného zájmu. Hlavními zdroji financování naší činnosti jsou členské příspěvky, dary a příspěvky fyzických a právnických osob. Posláním sdružení je nejenom snaha zapojit do společenského života produktivní občany, ale i seniory, dospívající mládež a děti. K naplnění tohoto cíle však naše členské příspěvky nestačí. Obracíme se proto i na Vás, shledáváte-li naše snažení smyslné, podpořte nás. Naše hospodaření je veřejné, jednoduše si budete moci na našem webu ověřit, jak nakládáme z Vašimi prostředky.

Kontakt

Sídlo sdružení:

737 01 Český Těšín-Dolní Žukov, Pod Zvonek 115

IČO: 226 75 205

DIČ: CZ22675205

Běžný účet u ČS: 1736122339/0800

tel.: 721 71 63 08

www.dolnizukov-zvonek.cz

E-mail: zvonek.info@ctesin.cz

Zasedací termín výboru sdružení v KaSC: Pátek 17:00-19:00

Úřední hodiny Zvonku v sídle sdružení: Pondělí 15:00-19:00

Kontaktujte nás, těšíme se na Vaše názory, návrhy, podněty a inspirace.

AKTUALITY

Výroční členská schůze 2010

Pátek 22.1.2010 v 17:00, velký sál KaSC "Škola" - výroční členská schůze Zvonku.

Program schůze:

Datum vložení: 10.1.2010

Projekty 2010

Ve středu 25.listopadu jsme na MěÚ podali žádosti o dotaci z rozpočtu Města na kulturní a vzdělávací aktivity Zvonku v roce 2010.

Výroční členská schůze 2009

16.1.2009 v 17:00 se ve velkém sále KaSC "Škola" uskutečnila výroční členská schůze našeho sdružení. Jak vyplývá ze stanov sdružení, je členská schůze jeho nejvyšším orgánem. Jednalo se tedy o významnou událost, na které jsme si zpětně promítli uplynulý rok a představili nový program činnosti sdružení na rok 2009. Byla to příležitost pro prezentaci našich názorů na další rozvoj kulturního dění v Dolním Žukově.

Program schůze:

Datum vložení: 18.1.2009

Projekt "KaVA se Zvonkem 2008"

- kulturní a vzdělávací aktivity Zvonek - volné o.s. v městské části Dolní Žukov

Zde si můžete projekt přečíst:KaVA se Zvonkem 2008 PDF (Adobe Reader). Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 37.500 Kč, přiznaná dotace činí 20.000 Kč.

Výroční členská schůze Zvonku

15.1.2008 se ve velkém sále KaSC "Škola" uskutečnila první výroční členská schůze Zvonku. Přítomno bylo 18 z 25 členů sdružení.

Program schůze

Nejdůležitějším bodem jednání výroční členské schůze bylo přednesení projektu „KaVA se Zvonkem 2008", který obsahově i časově specifikuje kulturní a vzdělávací aktivity členů sdružení v roce 2008. Podstatná část diskuse členů se nesla v duchu hledání nejvhodnějších způsobů přípravy, organizace a realizace celého projektu a zejména jeho finančního krytí. Sdružení v tomto ohledu hodně spoléhá na významnou podporu ze strany zastupitelstva a vedení města ale také na podporu spoluobčanů a podnikatelů, kteří se o činnosti sdružení dověděli a fandí mu. Akční výbor a vyvážená členská základna, ve které se prolíná elán mládí se zkušeností, chtějí převědčit, že to Zvonek s kulturou v Dolním Žukově myslí opravdu vážně.

Datum vložení: 16.1.2008

Přihláška do sdružení

Zde si můžete stáhnout přihlášku do sdružení ZVONEK – volné o.s.

Stanovy sdružení

Zde si můžete stáhnout stanovy sdružení ZVONEK – volné o.s.

Stanovy sdružení A5

Zde si můžete stáhnout stanovy sdružení ZVONEK – volné o.s. formát A5

Jak darovat občanskému sdružení?

Zde si můžete stáhnout stručné vysvětlení této problematiky.

Darovací smlouvy

Zde si můžete stáhnout vzorové darovací smlouvy občanského sdružení ZVONEK – volné o.s.

Dary poskytované občanským sdružením podle zákona č.586/1992 Sb.

Fyzické osoby

§ 15 Nezdanitelná část základu daně

1) Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu a nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu dlouhodobě těžce zdravotně postiženými vyžadujícími mimořádnou péči podle zvláštních právních předpisů, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání,pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2 000 Kč.

K §15 odst.1)

Od základu daně lze hodnotu poskytnutých darů odečíst v tom zdaňovacím období, ve kterém byly prokazatelně poskytnuty. U poplatníků, na které se vztahuje minimální základ daně lze v úhrnu odečíst hodnotu darů maximálně uplatnit do výše 10 % z minimálního základu daně.

Právnické osoby

§ 20 Základ daně a položky snižující základ daně

(8) Od základu daně sníženého podle §34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii , na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu a nebo jsou nezletilými dětmi dlouhodobě těžce zdravotně postiženými vyžadujícími mimořádnou péči podle zvláštních právních předpisů, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání,pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky. U darovaného majetku je hodnotou daru nejvýše zůstatková cena hmotného majetku (§29 odst. 2) nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu u ostatního majetku. Jsou-li v úhrnu obsaženy i dary na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární a charitativní v souvislosti s živelní pohromou ( odst. 10), může být o hodnotu těchto darů překročen limit 2 % ze základu daně sníženého podle, nejvýše však lze v úhrnu odečíst 4 % ze základu daně sníženého podle; přitom v případě poskytnutí darů vysokým školám a veřejným výzkumným institucím lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5 %. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle.

K §20 odst.8)

Hodnotu daru, kterou lze odečíst od základu daně podle §20 odst. 8 zákona, může poplatník uplatnit v tom zdaňovacím období, ve kterém byl dar prokazatelně poskytnut. V případě nepeněžitého daru je hodnotou daru zůstatková cena hmotného majetku a nehmotného majetku zjištěná podle zákona a u ostatního majetku účetní hodnota, a to včetně daně z přidané hodnoty, kterou je plátce daně povinen odvést. Poskytnuté dary prokáže dárce dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem daru, hodnota daru, předmět daru, účel, na který byl dar poskytnut a datum darování. V případě, že 5% (10 %) snížení základu daně činí méně než 2 000 Kč, bude při splnění podmínky minimální hodnoty daru 2 000 Kč odpočítána pouze částka představující 5% (10 %) základu daně.

Dohoda o provedení práce

Vzorová dohoda o provedení práce pro občanské sdružení Zvonek - volné o.s.

Základní informace o dohodách (hlavně pro studenty)

§6 odst.4) zákona č.586/1992 Sb.

4) Příjmy zúčtované nebo vyplacené zaměstnavatelem se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a příjmy od plátců daně vymezených v §38c jsou po zvýšení podle odstavce 13 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou sazbou daně podle §36 odst.2 c) 15%, jedná-li se o příjmy podle odstavce 1 písm. a) a d) a podle odstavce 10, jejichž úhrnná výše před zvýšením podle odstavce 13 u téhož zaměstnavatele nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 5 000 Kč. To platí u příjmů zúčtovaných nebo vyplacených zaměstnavatelem, u kterého zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani podle §38k odstavce 4 nebo 5.